Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

4.8.У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор  Навчального  закладу.

4.9.Педагогічна  рада  розглядає  питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного – процесу, планування та режиму роботи Навчального закладу;

-   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення  у навчанні;

-   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

-   впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду, морального та матеріального заохочення  учнів та працівників Навчального закладу;

-   притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов'язків.

4.10.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.У Навчальному закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА   БАЗА

 5.1. Матеріально-технічна база Навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Навчального закладу.

5.2. Майно Навчального  закладу становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у балансі Навчального закладу.

5.3.Майно Навчального закладу є комунальною власністю територіальної громади міста Харкова та належить управлінню освіти управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради.
на праві оперативного управління на підставі укладеного договору між управлінням освіти управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради та управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

5.4.Навчальний  заклад має право клопотати перед управлінням освіти управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради.
щодо здійснення дій, пов’язаних з рухом основних фондів, а також передачею в оренду та списанням основних фондів згідно з законодавством України, за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та з дозволу управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.Фінансування Навчального закладу здійснюється за рахунок  коштів  місцевого бюджету.

6.2.Фінансово-господарська діяльність Навчального закладу здійснюється на основі кошторису закладу освіти.

Джерелами формування кошторису Навчального закладу є:

- кошти  місцевого бюджету  у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державного стандарту освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб,

- інші, не заборонені законодавством України,  джерела надходження коштів.

6.3.У Навчальному закладі  створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі  до трьох відсотків  витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, що складається директором Навчального закладу.

Облік використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти Московської районної в місті Харкові ради, згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради  Навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. 

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснюють   органи  виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Навчальному закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

6.6. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Московської районної в м. Харкові ради.

VII. МІЖНАРОДНЕ   СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.Навчальний заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати   відповідно до законодавства України прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.Навчальний заклад   має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з Навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ

8.1.Державний контроль за діяльністю Навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

8.2.Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і  науки  України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департамент освіти Харківської міської ради, управління освіти Московської районної в місті Харкові ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, інші контролюючі органи.

 8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому   Міністерством  освіти  і  науки України.

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу приймає Засновник.

9.2.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.3.З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Навчальним закладом.

9.4.При реорганізації чи ліквідації Навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 10.1.Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

10.2.Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.