Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

4.4.При Навчальному закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5.Метою діяльності піклувальної ради є сприяння створенню належних умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1.Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, Навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Навчальному закладі;;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріальної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  Навчального закладу;

- сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності, сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та  Навчальним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.5.2.Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції Навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.5.3.Піклувальна рада діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- самоврядування;

- колегіальності  ухвалення  рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу  Навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.Піклувальна рада має право:

-   вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника  Навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  Навчального закладу;

-   залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу;

-   вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  Навчального закладу;

-   стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-   брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

4.6.Директор  Навчального закладу:

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-   організовує навчально-виховний процес;

-   забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і

програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

-   відповідає за   реалізацію   Державного  стандарту  загальної середньої освіти,  за якість і ефективність  роботи  педагогічного

колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-   забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-   призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-   здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

-   видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-   за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників Навчального  закладу;

-   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Навчального закладу, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується управлінням освіти управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради.

Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства України про працю.