Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

4.3.У період між конференціями  діє  рада   Навчального закладу. 

4.3.1.Метою діяльності ради є:

-   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;  

-   об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; 

-   формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Навчальним закладом; 

-   розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом;

-   підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2.Основними завданнями ради є: 

-   підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-   формування навичок здорового способу життя;

-   створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі;

-   сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;     

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;         

-   ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

-   зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією  Навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4.Рада  Навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності, ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.  

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.         

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту  Навчального закладу,  доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  Навчального закладу. 

4.3.5.Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із складу ради. 

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів. 

4.3.6.Рада  Навчального закладу:    

-   організовує виконання рішень конференції;          

-   вносить пропозиції щодо зміни  типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;         

-   разом з адміністрацією  здійснює  контроль   за   виконанням  Статуту Навчального закладу;

-   затверджує  режим  роботи Навчального закладу;

-   сприяє  формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-   приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників Навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-   разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-   погоджує  робочий Навчальний план на кожний Навчальний рік;

-   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;          

-   виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-   виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-   вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-   сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-   розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;         

-   розглядає питання родинного виховання;

-   бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в   обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-   сприяє педагогічній освіті батьків;

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Навчального закладу;

-   вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

Склад комісій та  зміст їх роботи визначаються радою.