Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

3.13. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки України,  
доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут  Навчального закладу,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази  і  розпорядження   директора школи, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

3.14.У Навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти  і  науки  України.

3.15.Педагогічні працівники, які  систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку Навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  законодавства України.

3.16.Права і обов'язки  інших  працівників та допоміжного персоналу регулюються  трудовим   законодавством,   статутом   та правилами внутрішнього  трудового розпорядку закладу.

3.17.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми  навчання  і  виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора школи  і органів громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності Навчального закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Навчального  закладу;

- на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  Навчального закладу  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

3.18.Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Навчального закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Навчального закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

3.19.У разі невиконання батьками і особами, які їх замінюють, обов¢язків, передбачених законодавством України,

Навчальний заклад може порушити клопотання  про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських  прав.

3.20.Представники  громадськості  мають  право:   

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Навчальному закладі;

- керувати  учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;        

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню   Навчального  закладу;

- проводити  консультації  для  педагогічних працівників;

- брати участь  в організації  навчально-виховного  процесу.                                                          

3.21.Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя,  шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, дотримуватись етики поведінки та моралі.     

ІV. УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНИМ  ЗАКЛАДОМ

4.1.Управління Навчальним закладом здійснюється Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради. Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років. Директор Навчального закладу призначається на посаду Департаментом освіти Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади згідно із законодавством України.

Заступники  директора призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління освіти Московської районної в місті Харкові ради за поданням  директора Навчального закладу.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу є  конференція колективу, що скликається не менш 1 разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів Навчального закладу – класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор Навчального закладу,  Департамент освіти Харківської міської ради та управління освіти Московської районної в місті Харкові ради.

Конференція:

- обирає раду Навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради Навчального закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Навчального закладу;

- затверджує  основні  напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Навчального закладу;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.