Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками  навчально-виховного  процесу  в  Навчальному  закладі  є  учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2.Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства України,  цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу.  

3.3. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність  повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,  позакласних  занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Навчального закладу;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових,  у  тому  числі   платних,   навчальних послуг;

- перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань;

- захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4.Учні закладу зобов'язані:

- оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом  закладу,  цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Навчального закладу;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог  цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; 

- відвідувати Навчальний заклад в шкільній формі.

3.5.Учні Навчального закладу залучаються до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці  відповідно   до цього Статуту   і   правил
внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6.За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх   обов'язків,   порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися стягнення відповідно до закону.

3.7.Педагогічними працівниками Навчального закладу  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи.

3.8.До педагогічної діяльності  у  закладах  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюютьсязаконодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.10.Призначення на посаду педагогічних  працівників  спеціалізованої   школи  з   поглибленим вивченням  іноземних мов здійснюється  на  конкурсній основі.  Порядок проведення  конкурсу  розробляється  Навчальним закладом  та затверджується управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради.

3.11.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства України директором школи і затверджується управлінням освіти Московської районної в місту Харкові ради. Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.12.Педагогічні працівники мають право: 

- самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування  Навчального закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації;

- навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в     установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву  закладу  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства України;

- об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.