12.5. Рада   округу   на  підставі  Положення  про освітній округ розробляє положення  про освітній округ «The way to Success» / « Шлях до успіху»,  яке  погоджується  з   усіма керівниками суб'єктів округу та затверджується управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Основними завданнями ради освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» є:

а)       координувати проведення  виховної  роботи  з  метою  ефективного  використання  наявної  матеріальної  бази  суб'єктів  округу   для  позаурочної,  гурткової,  секційної  роботи,  організації дозвілля  дітей, учнів, вихованців та їх родин;

б)      сприяти діяльності соціальної,  психологічної та  логопедичної  служби;

в)       координувати  разом   з   районним  (міським)  науково-методичним  центром методичну роботу, спрямовану на:

  - організацію   надання   навчально-методичних   консультацій працівникам суб'єктів округу;

- удосконалення   діяльності   методичних   об'єднань,  інших структурних підрозділів суб'єктів округу;

- співпрацю  з  вищими   навчальними   закладами,   закладами післядипломної освіти та закладами культури;

г)       звітувати  про  свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як  правило,  наприкінці  навчального  року  на  загальних  зборах працівників суб'єктів округу.;

д)       сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і педагогічної практики;

е)        інформування громадськості про результати діяльності освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху»;

ж)     розроблення програм розвитку, перспективних і річних планів роботи освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху»;

з)       сприяння зміцненню інноваційної діяльності на районному, регіональному та всеукраїнському рівнях;

13.Опорним навчальним закладом освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» є комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області»

Опорний навчальний заклад освітнього округу виконує такі функції:

а) забезпечення здобуття учнями загальної середньої, допрофільної підготовки та профільного навчання відповідно до чинного законодавства України;

б)      концентрацію та ефективне  використання кадрових,  інформаційних,  матеріальних,  фінансових ресурсів, спрямованих на  задоволення освітніх потреб учнів;

в)       надання методичної допомоги  суб'єктам  округу  за  напрямами діяльності;

г)       впровадження інноваційних   технологій  в  навчально-виховний процес;  

д)      створення єдиної системи виховної роботи;

е)       організація співпраці   із    суб'єктами    округу,    іншими навчальними закладами та закладами культури.

14. Управління опорним закладом  здійснюється  відповідно  до вимог  законодавства  в  галузі  освіти,  його  статуту  та  цього Положення.

15.Опорний   заклад   може   мати   свій   штатний   розпис, затверджений   в   установленому   порядку,   в   якому  додатково  передбачаються штатні одиниці.

16. З метою координації навчально-виховного процесу в  окрузі  не  рідше  ніж  один  раз  на  рік  проводяться  спільні засідання  педагогічної  ради  суб'єктів  округу.  Протоколи  таких  засідань вносяться  до  книги  протоколів засідань педагогічних рад кожного суб'єкта округу.

17.Про намір  припинити дію цього Договору для певного учасника воно зобов’язане повідомити  раду освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» письмово, додавши до повідомлення рішення педагогічної ради навчального закладу. Припинення дії Договору для учасників є добровільним і може здійснюватись лише за наявності письмового повідомлення про намір розірвати Договір.

Процедура припинення дії Договору для учасників встановлюється на спеціальному засіданні суб’єктів округу.

Після припинення дії Договору для окремих учасників Договір залишається чинним для всіх інших учасників.

18.Діяльність освітнього округу «The way to Success» / «Шлях до успіху»  припиняється за рішенням учасників.

19. Контроль з боку держави за діяльністю освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху»  здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

20.У всьому іншому сторони керуються чинним на території України законодавством.

21. Договір вступає в силу з дати його підписання всіма учасниками і скріплення його їх печатками.

22. Даний Договір існує в одному екземплярі. Всі  мають його копії, завірені головою ради освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху».

 

 Підписи сторін:

В.о. завкафедри методики та практики викладання іноземної мови, заступник декана з науково-методичної роботи факультету іноземних мов Харківського національного університету ім.В.М.Каразіна

Директор Українсько-Британського центру

Директор комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області»

Директор комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І ступеня № 33 Харківської міської ради Харківської області»

Завідувач комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 124 Харківської міської ради»