Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

                                                 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад  планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого  планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Навчального        закладу, визначаються  перспективи  його розвитку. План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою Навчального закладу.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий Навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини. Робочий Навчальний план погоджується радою Навчального закладу, педагогічною радою,  управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради і затверджується Департаментом освіти Харківської міської ради.

2.3.Відповідно до робочого Навчального плану педагогічні працівники  Навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання  Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5.Зарахування учнів до Навчального закладу здійснюється на конкурсній основі в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.  Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, документ про відповідний рівень освіти. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Навчального закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.6.У Навчальному закладі для учнів  школи  за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим  роботи груп продовженого дня затверджується директором школи.

2.7.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ   на   чверті,   семестри   та   режим  роботи)  встановлюються  закладом  у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з управління освіти Московської районної в місті Харкові ради. Навчальний рік у закладі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.8.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених  законодавством України).

2.9.Тривалість  уроків у 5-11-х класах Навчального закладу становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради, Московської районної санітарно-епідеміологічної станції міста Харкова.

2.10.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою  Навчального  закладу, профспілковим комітетом і затверджується директором. Тижневий режим роботи Навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у Навчальному закладі проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.11.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  учнів.

2.12.У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  учнів, визначених Міністерством освіти і науки України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.  Навчання у випускних (9-х і 11-х)  класах закладу  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються  Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках  учні  за  станом  здоров'я  або  з  інших поважних  причин  можуть  бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України  та Міністерством охорони здоров’я. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником. Оцінки  з поведінки учням Навчального закладу не виставляються. 2.13.Порядок переведення і випуск учнів Навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.14.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

2.15.Учням, які закінчили певний ступень Навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні Навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.16.За успіхи у навчанні  для учнів  встановлюються такі   форми  морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення в навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України. За успіхи у навчанні для учнів можуть бути встановлені стипендії або грошова премія (за рішенням ради закладу і в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.17.Виховання учнів у Навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.18.Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.19.У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.20.Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.21.Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.