Увага! Розміщено графік проведення ЗНО-2020!

 

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі Навчальний заклад), перейменована із Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області у зв’язку з перейменуванням на підставі рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №318/10 «Про перейменування Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області та зміну типу й перейменування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Харківської міської ради Харківської області».

         1.2.Засновником Навчального закладу є Харківська міська рада (далі - Засновник). Засновник  або уповноважений ним  орган здійснює фінансування Навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

1.3.Навчальний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах державного казначейства, печатку, штамп, бланк.

1.4.Навчальний заклад заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Навчальний заклад належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

1.5.Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями Навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 

- виховання громадянина України;

- виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7.Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній Навчальний заклад,  іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.8.Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України, та цим Статутом.

1.9.Навчальний заклад несе  відповідальність перед особою,  суспільством,  державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У Навчальному закладі визначена російська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення іноземної мови (англійської).

Навчальний заклад має таку структуру:

- спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови.

1.11. Навчальний заклад має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з Департаментом освіти Харківської міської ради та управлінням освіти Московської районної в місті Харкові ради;

- визначати варіативну частину робочого Навчального плану;

       - в установленому порядку розробляти і  впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими Навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні  і  використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- запрошувати на роботу  спеціалістів (у тому числі закордонних)  на договірних  (контрактних)  умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт  на основі договорів підряду  чи господарським способом;

- встановлювати форму для учнів;

- надавати платні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись державними Навчальними закладами;

- надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.   

          1.12.У Навчальному закладі  можуть створюватися та функціонувати: кафедри,  методичні  об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична  служби, наукові та інші об’єднання   учнів, вчителів, батьків.                            

          1.13.Медичне обслуговування учнів здійснюється комунальною установою охорони здоров‘я – міською дитячою поліклінікою № 12 Московського району м. Харкова.

          1.14.Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

          1.15.Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів Навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

          1.16.Повна назва Навчального закладу українською мовою:
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

         Повна назва Навчального закладу російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ        УЧРЕЖДЕНИЕ          «ХАРЬКОВСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНЕЙ №3 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

         Скорочена назва Навчального закладу українською мовою: КЗ «ХСШ №3».

         Скорочена назва Навчального закладу російською мовою: КУ «ХСШ №3».

         Юридична адреса Навчального закладу:

       61068, м. Харків, вул. Лесі Українки, 4, тел.: 732-55-85