Правила конкурсного приймання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКа СПЕЦІАЛІЗОВАНа ШкОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ВСТУП

Правила конкурсного приймання до комунального закладу Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області складено відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України „Про загальну середню освіту”, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту Харківської спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей до комунального закладу Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області (далі Школа) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Школи не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.  Зміст  оголошення  доводиться  до  відома громадян на інформаційних стендах на І поверсі Школи.

2.2. Випробування  в  рамках  основного конкурсного приймання проводяться    лише    після    закінчення    навчального     року (червень-липень).   За   наявності   вільних   місць  допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке  організовується таким чином,  щоб зарахування  учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додаткове  конкурсне   приймання   може,  як виняток, відбуватися  впродовж   навчального  року  за наявності вільних місць за таких самих умов, що  й  основний.  При  цьому  наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для  проведення  конкурсних  випробувань  у  Школі  створюється  конкурсна педагогічна  комісія,  склад  якої  затверджується наказом  директора  школи  за  погодженням  з радою Школи.  До  складу  конкурсної  комісії  залучається практичний   психолог.   Головою  конкурсної  комісії  є  директор Школи або його заступник.

2.5. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб,   які   їх   замінюють),  що  подається  на  ім’я  директора Школи,  табеля  успішності  учня   або свідоцтва про базову загальну середню освіту. 

2.6. До  конкурсної  комісії  можна  подавати копії дипломів, грамот,  інших документів,  які підтверджують  здібності  учнів  з обраної  спеціалізації  та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.7.  Учні, які закінчили Харківську спеціалізовану школу І ступеня №33

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей,  які вступають до Школи,  проводиться у терміни, визначені Школою,  у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють (додаток 1).

3.2. Співбесіда з дитиною,  яка  вступає  до  5-го  класу Школи, повинна включати виконання  спеціальних  діагностичних  завдань для перевірки рівня знань дитини з англійської мови (додаток 1).

3.3. Конкурсні  випробування  для  учнів, які вступають  до 6-11  класів  Школи,  проводяться  за  умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Приймання учнів відбувається за співбесідою.

3.4. Співбесіда  з учнями,  які вступають до Школи, передбачає виконання  спеціальних   діагностичних   завдань   для   виявлення здібностей  і  нахилів  дитини,  рівня  її  інтелекту та наявності творчого потенціалу з урахуванням спеціалізації, а саме  англійської мови, сформованості практичних навичок відповідно до програм з предмету.

3.5. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Школи для підготовки  до  відповіді. Результати співбесіди оформлюються у вигляді протоколів конкурсної педагогічної комісії (додаток 2), які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.6. Результати усного випробування оголошуються в той самий день.  Списки вступників  вивішуються у приміщенні Школи для загального ознайомлення.

3.7. Учні (діти), які хворіли під час проведення конкурсу,  зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається  право  участі  в  повторних  конкурсних  випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Школи.

3.8. Діти (учні),  які не з’явились на конкурсне випробування без поважних  причин,  до  наступних  випробувань  не допускаються.