Договір про створення освітнього округу
Перші кроки освітнього округу «The way to Success»/« Шлях до успіху»  КЗ «ХСШ №3»

І. Загальні положення

1.1. Це  Положення визначає правовий статус,  порядок утворення  та основні засади діяльності  освітнього округу «The way to Success»/ «Шлях до успіху» (далі - ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху»).

Освітній округ «The way to Success» / «Шлях до успіху» -  добровільне об'єднання у межах адміністративно-територіальної одиниці навчальних закладів та установ освіти (далі - суб’єкти округу).

1.2. Суб'єктами округу є:

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна в особі в. о. завідувача кафедри методики та практики викладання іноземної мови, заступника декана з науково-методичної роботи факультету іноземних мов І. С. Руднєвої,  яка діє на підставі Статуту,
 • Українсько-Британський центр в особі  директора Бакуменко І.В., яка діє на підставі Положення,
 • Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» в особі  директора Косміної В.І., яка діє на підставі Статуту,
 • Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІ ступенів №33 Харківської міської ради Харківської області» в особі  директора Карпенко О.Г., який діє на підставі Статуту,
 •  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 124 Харківської міської ради» в особі  завідувача Гончаренко Ю.А., яка діє на підставі Статуту (далі - суб'єкти округу), що  спрямовують  свою діяльність на створення умов для здобуття учнями (вихованцями) загальної середньої освіти, впровадження допрофільної  підготовки і профільного навчання, поглибленого  вивчення іноземних мов, забезпечення розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів, раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізації.

      Опорний навчальний заклад (далі - опорний заклад) -  комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області» в особі  директора Косміної В.І., яка діє на підставі Статуту.

1.3. Засновником освітнього округу є Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

1.4. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

1.5. Округ утворюється з метою:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 •  створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення іноземних мов, забезпечення всебічного розвитку особи;
 •  раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

Головними завданнями округу (опорного закладу, його філій) є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.6. Округ має  власну назву:

-  освітній округ «The way to Success» / «Шлях до успіху»;

-  скорочена назва:  ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху»

ІІ. Порядок утворення освітнього округу

«The way to Success» / «Шлях до успіху»

2.1. Управління освіти адміністрації  Московського району Харківської міської ради для прийняття рішення про створення освітнього округу:

- проводить аналіз мережі навчальних закладів, громадських організацій, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, з урахуванням їх кадрового потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення;

 - вивчає стан впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних  закладах, що входять до складу  ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху», та якість надання зазначених освітніх послуг;

- прогнозують витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

-  визначає місцезнаходження округу з урахуванням розміщення його суб'єктів і транспортного забезпечення;

- організовує проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з педагогічними працівниками, учнями, їх батьками (особами, які їх замінюють), громадськістю щодо утворення округу та можливості організації допрофільної підготовки та профільного навчання для учнів на базі інших навчальних закладів, що входитимуть до його складу.

2.2. Управління освіти адміністрації  Московського району Харківської міської ради визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.

Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

- освітні потреби учнів (вихованців) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації;

- здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

- наявність належної матеріально-технічної бази;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою.

 

2.3. Управління освіти адміністрації  Московського району Харківської міської ради ухвалює рішення (співзасновники укладають договір про спільну діяльність або засновницький договір) про утворення округу (опорного закладу, його філії) у порядку, визначеному законодавством, у якому зазначаються:

- перелік суб’єктів округу;

- права, обов’язки, порядок взаємодії суб’єктів округу;

- особливості організації навчально-виховного процесу в суб’єктах округу;

- харчування учнів (вихованців) суб’єктів округу;

- питання забезпечення належною матеріально-технічною базою суб’єктів округу;

- інші питання діяльності округу (опорного закладу, його філій).

ІІІ. Опорний заклад

3.1. Опорний заклад та суб’єкти ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху» діють на підставі установчих документів, що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

3.2. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, суб’єкти округу (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

ІV. Рада округу

4.1. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу.

4.2. Рада округу формується з керівників суб'єктів ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху», представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

4.3. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

4.4. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься  до книги протоколів засідань.

4.5. Рада округу:

 • координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб'єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;
 • сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;
 • координує разом з районним методичним центром методичну роботу, спрямовану на:

- організацію надання навчально-методичних   консультацій працівникам суб'єктів округу;

- удосконалення діяльності методичних об'єднань, інших структурних підрозділів суб'єктів округу;

- співпрацю з закладами післядипломної освіти, вищими навчальними закладами та закладами культури.

V. Організація навчально-виховного процесу в окрузі

5.1. Опорний заклад, суб’єкти ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху»  обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

5.2. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та суб’єктів округу розробляються керівництвом суб’єктів округу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

5.3. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи суб’єктів ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху» встановлюються у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків суб’єктів округу складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог.

5.4. Матеріально-технічна база опорного закладу, суб’єктів ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху» включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

5.5. Опорний заклад, суб’єкти ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху» мають штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, суб’єктів ОО «The way to Success» / «Шлях до успіху» здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

 5.6. Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів округу, опорного закладу здійснюється у порядку, визначеному законодавством.