Договір

про створення освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху

10.10.2011
Навчальні заклади та установи освіти

1.Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна в особі  В.о. завкафедри методики та практики викладання іноземної мови, заступник декана з науково-методичної роботи факультету іноземних мов Довгополової Я.В.,  який діє на підставі Статуту,

2.Українсько-Британського центру в особі  директора Бакуменко І.В., який діє на підставі Положення,

3.Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області». в особі  директора Косміної В.І., який діє на підставі Статуту,

4.Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІ ступенів №33 Харківської міської ради Харківської області» в особі  директора Карпенко О.Г., який діє на підставі Статуту,

5.Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 124 Харківської міської ради». в особі  завідуючої  Гончаренко Ю.А., який діє на підставі Статуту, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  «Про вищу освіту», засідання ради освітнього округу від 10.10.2011 №1 уклали цей договір про наступне:

 Предмет договору

 1.1.З метою формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, виховання і розвитку юного покоління,  організації в  межах  адміністративно-територіальної  одиниці ефективної системи освіти, забезпечення рівного   доступу  дітей  відповідного  віку  до якісної   дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної та вищої   освіти незалежно від місця їх проживання, для реалізації поглибленого вивчення іноземних мов, допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій, ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів, раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізації, названі в преамбулі навчальні заклади і установи освіти створюють  освітній округ «The way to Success» / « Шлях до успіху» для здійснення спільної діяльності в галузях:

а) дошкільної освіти;

б) загальної середньої освіти;

в) позашкільної освіти;

г) вищої освіти;

д) науково-методичної роботи.

1.2. Навчально-виховне об’єднання здійснює спільну діяльність на основі:

а) інтеграції та координації зусиль зі створення на визначеній території ефективної освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені законодавством України;

б) раціонального використання матеріально-технічної бази, фінансів і кадрів навчальних закладів та установ освіти;

в)  створення єдиної системи виховної роботи;

г) концентрації та ефективного використання кадрових, інформаційних,  матеріальних,  фінансових ресурсів, спрямованих на  задоволення освітніх потреб учнів, створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій;

д) організація співпраці   із    суб'єктами    округу,    іншими навчальними закладами.

2. Назва об’єднання:  освітній округ «The way to Success» / « Шлях до успіху».

3. Скорочена назва:  ОО «The way to Success» / « Шлях до успіху».

4. Тип об’єднання: просте товариство.

5. Вид діяльності: некомерційна.

6. Статус об’єднання: неюридична особа.

7. Статус учасників об’єднання (далі учасники): неюридичні особи.

8. Термін дії Договору: необмежений.

9. Обов’язки учасників:

9.1.Надавати у спільне використання або у використання окремим учасникам матеріальні цінності (приміщення, обладнання тощо) та кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, відправленню їх у відрядження, направленню на роботу в інші навчальні заклади і установи освіти, змінювати з цією метою розклад навчальних занять і режим роботи тощо).

9.2.Разом з іншими учасниками здійснювати спільну діяльність, передбачену в п.1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль.

Для цього підтримувати зусилля учасниками щодо створення спеціалізованих підрозділів (профільних класів, навчальних курсів тощо), узгоджено проводити методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх  професійної майстерності; спільно сприяти розширенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які здійснюють професійну або вищу освіту.

10. Права учасників:

10.1. Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності.

10.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.

10.3.Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування індивідуального вкладу у спільну справу кожним учасником.

11. Особливості здійснення спільної діяльності.

11.1.Усі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних угодах між учасниками, які можуть укладатися в письмовому або усному виглядах.

11.2.Рішення з конкретних питань приймаються на основі консенсусу – одноголосного прийняття рішень учасниками переговорів з того чи іншого питання (більшістю голосів, двома третинами голосів учасників тощо).

11.3.Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для учасників є добровільною.

11.4.Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можливості одержання при цьому найбільшої користі для дітей та працівників навчальних закладів і установ освіти району.

11.5. Під час здійснення окремих видів спільної діяльності не можуть обмежуватися права (п.10) та розширюватись обов’язки (п.9) учасників.

12.Управління.

12.1. Вищим органом управління освітнього округу «The way to Success» / « Шлях до успіху» є рада округу.

12.2.Рада округу формується  з  керівників  суб'єктів  округу,  представників   місцевих   органів  виконавчої  влади  та  органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

12.3. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з  її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова  ради округу,  його заступник та секретар обираються  на  строк  не менше ніж один рік.

12.4. Засідання  ради  округу відбувається за потребою,  але не  рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою  більшістю  голосів  за умови,  що у засіданні бере участь не менше  ніж дві третини загального складу  ради,  та  вноситься  до  книги протоколів засідань.